Условия за ползване

Достъпът и използването на този уебсайт се предоставя от Alia Models при следните правила и условия

1. Приемане

www.aliamodels.com (“Сайтът”) е уебсайт, управляван от Alia Models. Alia Models е еднолично дружество с ограничена отговорност, базирано в гр. Варна, България. Посещавайки и използвайки уебсайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези правила и условия за използване („Условия за използване“) и Политиката за поверителност на Alia Models („Политика за поверителност“). Посещавайки и използвайки уебсайта, вие се съгласявате да бъдете обвързани с всички последващи модификации на сайта и да спазвате всички приложими закони и разпоредби. Препоръчваме на потребителите на уебсайта периодично да преглеждат най-актуалната версия на Условията за ползване. Ние не гарантираме, че Уебсайтът или Съдържанието (както е описано по-подробно по-долу) винаги ще бъдат достъпни или няма бъдат прекъсвани. Ние можем да спрем, оттеглим, прекратим или променим целия или част от уебсайта без предизвестие. Ние няма да носим отговорност пред вас, ако по някаква причина уебсайтът е недостъпен по всяко време или за определен период. Вие носите отговорност за извършването на всички необходими действия, за да имате достъп до уебсайта. Вие също носите отговорност да гарантирате, че всички лица, които имат достъп до уебсайта чрез вашата интернет връзка, са запознати с тези Условия за ползване и други приложими правила и условия, както и че ги спазват. Материалите, предоставени на уебсайта, са защитени от приложимото законодателство.

2. Лична информация

Личната информация, която предоставяте на Alia Models и която се събира от вас, се управлява от Политиката за поверителност на Alia Models. Доколкото има несъответствие между тези Условия за ползване и Политиката за поверителност, приложимата Политика за поверителност има предимство. Вие носите отговорност за предоставянето на информация, която е точна, актуална и пълна. Ако предоставите информация, която не е точна, актуална или пълна, или ако Alia Models има причина да смята, че информацията, която сте предоставили, не е точна, актуална или пълна, Alia Models има правото да ви забрани всякакво бъдещо използване на уебсайта.

3. Ограничения за ползване

Съдържанието на уебсайта, като текст, графики, изображения, снимки, илюстрации, търговски марки, търговски имена, марки за услуги, лога, информация, получена от лицензодателите на Alia Models и други материали („Съдържанието“) е защитено от правата на интелектуална собственост по българското законодателство. Собствеността върху Съдържанието - с други думи, собствеността върху всички права на интелектуална собственост върху такова Съдържание - остава на Alia Models или нашите лицензодатели. Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени за Alia Models и нейните лицензодатели. Ако нарушите някое от тези Условия за ползване, вашето разрешение за използване на Съдържанието автоматично се прекратява и трябва незабавно да унищожите всички копия, които сте направили на която и да е част от Съдържанието. Всяко използване на Съдържанието, което не е изрично разрешено от настоящите Условия за ползване, е нарушение на тези Условия за ползване и може да наруши законите за авторското право, търговската марка и други. Освен ако не е посочено друго тук, вие не можете, без писменото разрешение на Alia Models, да копирате каквото и да е Съдържание, съдържащо се в уебсайта или друг сървър, и се съгласявате да не възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате или използвате за каквито и да било търговски цели, която и да е част от уебсайта или съдържанието, освен изрично упълномощеното от Alia Models в писмен вид. Не можете да използвате уебсайта за каквато и да е цел, която е незаконна или забранена от настоящите Условия за ползване, включително за клевета, тормоз, преследване, заплаха, злоупотреба или по друг начин нарушаване на правата на трета страна, както е определено от приложимото законодателство. Alia Models ви упълномощава да разглеждате съдържанието и изтегляте съответните налични документи. Вие се съгласявате, че няма да премахвате или променяте никакви потвърждения, заслуги или правни бележки, съдържащи се на уебсайта или в съдържанието. Когато е приложимо, трябва да включите следната бележка за авторски права: „Авторско право © 2023, Alia Models. Всички права запазени“. Нямате право да използвате Уебсайта по начин, който би могъл да повреди, забрани, претовари или навреди на Уебсайта или да попречи на други страни да използват и да се наслаждават на Уебсайта. Нямате право да се опитвате да получите неупълномощен достъп до уебсайта чрез хакване, извличане на пароли или други средства. Alia Models си запазва правото по свое усмотрение да прекрати достъпа ви до уебсайта или част от него по всяко време, ако има основателна причина, без предварително или каквото и да е известие.

4. Предоставяне на идеи

Alia Models не приема предоставяне на идеи от какъвто и да е вид чрез Уебсайта (напр. материали, идеи, предложения, ноу-хау или концепции, различни от изрично търсените чрез разрешено използване на Уебсайта) или по друг начин. Всички заявки, различни от изрично търсените чрез разрешено използване на уебсайта, могат да бъдат изтрити непрочетени или унищожени по преценка на Alia Models. С настоящото вие предоставяте на Alia Models неотменим, постоянен, безвъзмезден лиценз (включително правото на сублицензиране на трети страни) за упражняване на правата на интелектуална собственост във всички заявки, направени от вас или от ваше име във връзка с уебсайта („Лицензирани публикации”).

5. Хиперлинкове на Уебсайта

Уебсайтът може да съдържа хипервръзки към други уебсайтове и уеб страници („Страници на трети страни“), както и към текст, графики, видеоклипове, изображения, музика, звуци и информация, принадлежаща на или произхождаща от други трети страни (наричани заедно „ Приложения на трети страни“). Alia Models не проучва, наблюдава или преглежда каквито и да е страници на трети страни или приложения на трети страни, за да гарантира тяхната точност, пълнота или уместност. Alia Models не носи отговорност за страниците на трети страни или каквито и да е приложения на трети страни, достъпни чрез уебсайта. Включването на каквито и да било хипервръзки към страници или приложения на трети страни в уебсайта не означава одобрение от Alia Models за това. Ако решите да напуснете уебсайта, за да получите достъп до страници или приложения на трети страни, правите това на свой собствен риск.

6. Нерефериране на информацията 

Материалите и съдържанието на уебсайта се предоставят само за обща информация. Тази информация няма за цел да представлява съвет, на който да разчитате. Трябва да получите професионален или специализиран съвет, преди да предприемете или да се въздържите от каквото и да е действие въз основа на съдържанието на уебсайта. Въпреки, че Alia Models полага усилия за актуализиране на информацията на уебсайта, Alia Models не прави заявления или гаранции, изрични или подразбиращи се, че информацията и/или съдържанието на уебсайта са точни, пълни или актуални.

7. Отговорност на Alia Models и нейните лицензодатели и партньори

Използването на уебсайта и/или съдържанието е на ваш собствен риск. Съдържанието на уебсайта може да включва технически неточности или типографски грешки. Alia Models може да актуализира уебсайта и/или да промени съдържанието по всяко време. Въпреки това, имайте предвид, че всяко съдържание на уебсайта може да е остаряло във всеки един момент и Alia Models не са задължени да го актуализират. Alia Models не гарантира, че уебсайтът или някое от съдържанието в него няма да съдържа грешки или пропуски. Съгласно приложимото законодателство Alia Models няма да носи отговорност пред вас за каквито и да е загуби или щети, независимо дали по договор, правонарушение (включително небрежност), нарушение на законово задължение или по друг начин, дори ако е предвидимо, произтичащи от или във връзка с използване или неспособност за използване на Уебсайта или използване или разчитане на което и да е Съдържание, показано на Уебсайта. Alia Models няма да носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, причинени от вирус, хакерска атака или друг технологично вреден материал, който може да зарази вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или друг патентован материал поради използването на Уебсайта или при изтегляне от ваша страна на каквото и да е Съдържание от него или на който и да е уебсайт, свързан към него. Освен ако не е изрично разрешено друго, вие се съгласявате да не използвате уебсайта за каквито и да е търговски или бизнес цели и при спазване на приложимото законодателство. Alia Models не носи отговорност пред вас за каквато и да е загуба на печалба, загуба на бизнес, прекъсване на бизнеса или загуба на бизнес възможност, произтичаща от или свързана с вашето използване или ефективността на уебсайта. До степента, разрешена от приложимото законодателство, Alia Models изключва всички условия, гаранции, представителство или други условия, които могат да се прилагат към уебсайта или всяко съдържание в него, изрично или подразбиращо се.

8. Обезщетение

Вие носите отговорност пред нас и ще ни обезщетите срещу всякакви загуби или щети, понесени от Alia Models в резултат на използването на уебсайта или съдържанието от ваша страна, различно от позволеното съгласно настоящите Условия за ползване. Вие се съгласявате да ни обезщетите изцяло срещу всякакви задължения, искове, разходи, загуби или щети на трети страни, възникнали в резултат на нарушение от ваша страна на тези Условия за ползване.

9. Процедури за известяване и премахване

Ако смятате, че Съдържанието (или част от него), достъпно на Уебсайта, нарушава вашите права на интелектуална собственост, можете да поискате премахване на тези материали (или достъп до тях) от Уебсайта, като се свържете с Alia Models (на имейла, посочен по-долу) и да предоставите следната информация:

  1. конкретизиране на интелектуалната собственост, която смятате, че е нарушена. Моля, опишете интелектуалната собственост и, където е възможно, добавете копие или местоположението (напр. URL) на версията й;
  2. идентифициране на Съдържанието, което смятате, че нарушава вашите права на интелектуална собственост и неговото местоположение. Моля, опишете Съдържанието и ни предоставете неговия URL адрес или друга подходяща информация, която ще ни позволи да го намерим;
  3. вашето име, адрес, телефонен номер и (ако е наличен) имейл адрес;
  4. декларация, че информацията, която сте предоставили, е точна и да посочите, че „под наказание за лъжесвидетелстване“, вие сте собственикът на правата върху интелектуалната собственост или упълномощен представител на собственика на правата върху интелектуалната собственост;
  5. подпис или електронен еквивалент от носителя на права върху интелектуалната собственост или упълномощен представител на носителя на правата върху интелектуалната собственост.

Нашият адрес за въпроси, свързани с правата на интелектуална собственост, свързани с уебсайта, е следният:

Alia Models
office@aliamodels.com

В опит да защити правата на притежателите на права върху интелектуална собственост, Alia Models поддържа политика за прекратяване на достъпа, при подходящи обстоятелства, на потребители на уебсайта, които са многократни нарушители.

10. Търговски марки

Неразрешеното използване на която и да е търговска марка или лого на Alia Models е забранено и може да е нарушение на закона за търговските марки.

11. Вируси

Ние не гарантираме, че уебсайтът ще бъде защитен от бъгове или вируси. Вие носите отговорност за конфигурирането на вашата информационна технология, компютърни програми и платформа, за да получите достъп до уебсайта. Трябва да използвате собствен софтуер за защита от вируси. Не трябва да злоупотребявате с уебсайта, като съзнателно въвеждате вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е злонамерен или технологично вреден. Не трябва да се опитвате да получите неупълномощен достъп до Уебсайта, сървъра, на който се съхранява Уебсайтът или всеки сървър, компютър или база данни, свързани с Уебсайта. Не трябва да атакувате уебсайта чрез атака за отказ на услуга или разпределена атака за отказ на услуга. Като нарушите тази разпоредба, вие може да извършите престъпление съгласно приложимото законодателство. Alia Models ще докладва всяко подобно нарушение на съответните правоприлагащи органи и ще сътрудничи на тези органи, като им разкрие вашата самоличност. В случай на такова нарушение правото ви да използвате уебсайта ще бъде прекратено незабавно.

Дата на последна актуализация: 3 април 2023 година